Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OD A DO Z
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Lektor semináře:
SVOBODOVÁ Jaroslava - Odborný lektor
Objednatmapa
18.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 

Inventarizace

nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech

 

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek

 

Program semináře:

 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

-       požadavky na průkaznost účetnictví,

-       oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování,

-       inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizace, ukázky inventurních soupisů,

ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

-       obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků),

-       obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti,

-       příprava inventarizace, inventarizační komise a ústřední inventarizační komise, plán inventur, provedení fyzické inventury, provedení dokladové inventury, inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

-       vnitřní směrnice o inventarizaci,

-       inventarizační písemnosti - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti - příklady inventurních soupisů, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů

-       inventarizace vybraného majetku.

-       výsledky inventarizace, inventurní závěr, inventarizační zpráva, zúčtovatelný rozdíl,

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2022

-       odpovědi na dotazy, diskuse.

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět