Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH
podle zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na správní řád 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR AK/PV - 109/2017 a AK/PV - 113
Lektor semináře:
JUDr. ZAJONC Myron - Ministerstvo vnitra ČR
Objednatmapa
21.10.2022
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah semináře bude zaměřen na vzájemný vztah jednotlivých ustanovení zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Soustředí se zejména na zvýšení potřebných znalostí obou předpisů a jejich aplikaci úředníky územních samosprávných celků a správních úřadů.Zaměří se na jednotlivé kroky v řízení o přestupcích při rozhodování o vině a trestu v první instanci a v odvolacím řízení.

Cílem bude i zobecnit některé zkušenosti z dosavadní praxe.Obsahem semináře budou i ustanovení novely zákona č. 250/2016 Sb.

Může být i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti dle ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a o změně některých zákonů, a i § 111 odst. 3 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program semináře:

 ·        Východiska řízení o přestupcích

-        základní formy činnosti správních úřadů

-        zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích)

-        definice správních orgánů

 ·        Řízení před orgánem I. stupně

-        oznamování přestupků

§  přijímání podnětů

-        úkony před zahájením řízení

§  věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost

§  předání věci

§  odložení věci

-        účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD

§  účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO)

§  osoba přímo postižená spácháním přestupku

§  zákonný zástupce mladistvého obviněného

§  OSPOD

-        překážky v řízení

-        průběh řízení

-        zahájení řízení z moci úřední

§  zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku

-        řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení

-        právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí

-        ústní jednání

-        dokazování

-        zajištění průběhu řízení

§  záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby

-        přerušení řízení

-        zastavení řízení

-        rozhodnutí, narovnání

§  výroková část rozhodnutí o přestupku

-        zvláštní druhy řízení

§  společné řízení

§  řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení

§  příkaz, příkaz na místě

 ·        Odvolací řízení

-        osoby oprávněné podat odvolání

-        odvolání a postup orgánu prvního stupně

-        řízení u odvolacího správního orgánu

 ·        Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

-        nové rozhodnutí

-        přezkumné řízení

-        přezkum příkazu na místě

-        přechod pokuty na právního nástupce PO

 ·        Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

-        výkon působnosti

-        evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení)

-        využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

-        přehled přestupků

-        přechodná ustanovení

Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře a obsáhlé materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ    
Zpět Zpět