Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 435/2016
Lektor semináře:
JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
25.04.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
19.05.2023
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
13.06.2023
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah přednášek o finanční kontrole ve veřejné správě, a o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC). obcí měst a krajů

Obsah (témata) přednášky o finanční kontrole ve veřejné správě

Vysvětlení podstaty pojmu finanční kontroly (FK) ve veřejné správě (VS)

Legislativní základy pro výkon finanční kontroly

Podstatné znaky FK, obecné předpoklady a zásady kontroly

Rozdíl mezi FK ve VS a kontrolou hospodaření ÚSC  formou přezkoumání

3 systémy finanční kontroly – veřejnoprávní kontrola, fin. kontrola podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém

Působnost jednotlivých orgánů při FK a organizační zajištění FK

Veřejnosprávní kontrola (VSK) a její výkon

Kontrolní metody a postupy při VSK

Předběžná, průběžná a následná VSK, zahájení VSK

Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných

Náležitosti kontrolní zprávy – protokolu

Doručování protokolu a vyřizování námitek

Přestupky při VSK

Opatření k nápravě chyb a nedostatků a jejich plnění

Ukončení VSK

Mlčenlivost, nahlížení do spisu, spolupráce kontrolních orgánů, plánování kontrol

Vztah VSK ke správnímu řádu

Doporučení pro výkon VSK, nejčastější nedostatky při VSK

Výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv

Vnitřní kontrolní systém   

Požadavky na Vnitřní kontrolní systém (VKS)

Vnitřní právní předpis pro VKS

Nastavení řídící kontroly – předběžné, průběžné a následné

Předběžná řídící kontrola, její principy

Výkon průběžné a následné řídící kontroly

 Řídící kontrola u příjmových a výdajových operací

Interní audit jako druhá součást vnitřního kontrolního systému

Úloha a funkce interního auditu

Povinnost a výjimky z povinnosti zřídit interní audit

Řízení rizik

Metodiky Min. financí pro finanční kontrolu

Obsah (témata) přednášky Přezkoumávání hospodaření ÚSC jako roční periodické kontroly

Předmět kontroly ročního hospodaření obcí, měst a krajů

Hlediska zaměření výkonu přezkoumání

Legislativní základy přezkoumání

Procesní pravidla pro přezkoumání, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných

Organizační zajištění přezkoumání

Odlišnosti přezkoumání vykonané přezkoumávajícím orgánem nebo auditorem, AS

Zpráva o výsledku přezkoumání – formální a povinné náležitosti

Obsah zprávy o výsledku přezkoumání, vyslovení závěru z přezkoumání

Projednání zprávy při schvalování závěrečného účtu ÚSC

Přijímání opatření k nápravě nedostatků a jejich plnění

Přestupky při přezkoumávání

Nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumání

 

Přednášku je možno doplnit - při větším časovém rámci a při zájmu posluchačů o základní náležitosti a pravidla platná pro hospodaření ÚSC, jejichž dodržování je předmětem jak přezkoumání, tak i výkonem finanční kontroly   


Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.


Cena semináře pro jednoho účastníka: 2662,00 Kč (2200,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2200,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     PRAHA    
Zpět Zpět